سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور 97 سوم دبیرستان

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور 97 پیش دانشگاهی

دسته‌بندی سوالات امتحان نهایی دی 95 - سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور 97

سوالات پاسخنامه امتحان نهایی دی 95 سوم دبیرستان


دانلود تمام سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دی 95 سوم دبیرستان

حداقل 3 ساعت پس از برگزاری امتحان های نهایی دی 95 ، پاسخ تشریحی آنها را اینجا مشاهده کنید

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجه (انگلیسی) 3 (ریاضی فیزیک) 25 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی (انگلیسی) 3 (علوم تجربی) 25 دی 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجه (انگلیسی) 3 (علوم انسانی) 25 دی 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجه (فرانسه) 3 سوم متوسطه 25 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجه (آلمانی) 3 سوم دبیرستان 25 دی 95


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی 3 (ریاضی فیزیک) 22 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی 3 (علوم تجربی) 22 دی 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا 2 (علوم انسانی) 22 دی 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اخلاق (علوم معارف) 22 دی 95


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جبر و احتمال (ریاضی فیزیک) 20 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زمین شناسی (علوم تجربی) 20 دی 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی 3 (علوم انسانی) 20 دی 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی 3 (علوم و معارف) 20 دی 95


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک 3 (ریاضی فیزیک) 18 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک 3 (علوم تجربی) 18 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ ایران و جهان 2 (انسانی) 18 دی 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ اسلام (2) (علوم معارف) 18 دی 95


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی 3 (ریاضی فیزیک) 15 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی 3 (علوم تجربی) 15 دی 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آرایه های ادبی (انسانی) 15 دی 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تفسیر (علوم معارف) 15 دی 95


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی 2 (انسانی) 14 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی 2 (معارف) 14 دی 95


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی 3 (ریاضی فیزیک) 13 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی 3 (علوم تجربی) 13 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی تخصصی (انسانی) 13 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی تخصصی (معارف) 13 دی 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان (ریاضی فیزیک) 11 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی 2 (علوم تجربی) 11 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه و منطق (علوم انسانی) 11 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه و منطق (علوم معارف) 11 دی 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی 3 (ریاضی فیزیک) 8 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی 3 (علوم تجربی)  8 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی اختصاصی (انسانی)  8 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی اختصاصی (مـعـارف)  8 دی 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه 2 (ریاضی فیزیک) 6 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی 3 سوم (علوم تجربی)  6 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی (علوم انسانی)  6 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی (علوم معارف)  6 دی 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دین و زندگی (ریاضی فیزیک) 4 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دین و زندگی (علوم تجربی) 4 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دین و زندگی (علوم انسانی) 4 دی 95
دانلود پاسخنامه قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی و اصول عقاید۲(شیعیان)
دانلود سوالات و پاسخنامه قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اهل سنت)
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(ارامنه)
دانلود سوالات و پاسخنامه تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت زرتشتی)
دانلود سوالات و پاسخنامه تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت کلیمی)
دانلود سوالات و پاسخنامه تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت آشوری)

منبع: http://finalexam.blogsky.com

سوالات پاسخنامه امتحان نهایی دی 95 پیش دانشگاهی


دانلود تمام سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دی 95 پیش دانشگاهی

حداقل 3 ساعت پس از برگزاری امتحان های نهایی دی 95 ، پاسخ تشریحی آنها را اینجا مشاهده کنید

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی معارف اسلامی (دین و زندگی) (ریاضی) 4 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی معارف اسلامی (دین و زندگی) (تجربی) 4 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی معارف اسلامی (دین و زندگی) (انسانی) 4 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی معارف اسلامی (دین و زندگی) (هنر) 4 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول و عقاید (علوم و معارف) 4 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه بینش دینی (اقلیت های مذهبی) 4 دی 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک (ریاضی فیزیک) 6 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک (علوم تجربی) 6 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی (علوم انسانی) 6 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه فقه و اصول (علوم و معارف) 6 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی میراث هنری (هنر) 6 دی 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی (ریاضی) 8 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی (تجربی) 8 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی (انسانی) 8 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی (معارف) 8 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی (هنر) 8 دی 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حساب دیفرانسیل (ریاضی فیزیک) 11 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی (علوم تجربی) 11 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی (علوم انسانی) 11 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات عرب (معارف) 11 دی 95
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سیر هنر (هنر) 11 دی 95

منبع: http://finalexam.blogsky.com